Obec Vigantice
ObecVigantice

Plánované otevření letního koupaliště po rekonstrukci je 1.července 2024.

Myslivci

Myslivecký spolek Rysová Vigantice, z. s.

Znak MS Rysová-Vigantice

Myslivecké sdružení Rysová - Vigantice myslivecky obhospodařuje honitbu o výměře 1 774 ha. Vlastníkem honitby je Honební společenstvo Rysová – Vigantice (sdružení vlastníků pozemků). Starostou honebního společenstva je Josef Mikunda, předseda ZOD Vigantice. Honitba se rozkládá od katastrální hranice s obcí Hutisko-Solanec, po řece Bečvě se táhne ke světelné křižovatce U Janíků a dále přes Láň na silnici z Rožnova p. R. do Val. Bystřice, kde se z Hlaváčků vrací po hřebenu Dílů zpět k Hutisku-Solanci. Nejnižším bodem je řeka Bečva (400 m n. m.), Nejvyšším bodem jsou Díly (756 m n. m.). Honitba je z větší části polní a zbytek tvoří lesní porosty, drobné lesíky a remízky různě vklíněné do polí. Rovněž se zde nachází tři rybníky o výměře cca 1 ha.

Členská základna má v současné době 34 členů, 5 čestných členů a čekatelé členství jsou 4. Poprvé se členkou sdružení stala žena pani Darina Fojtášková a čekatelkou pani Žabková. Nejen že se zapojením žen kultivuje dříve pouze mužská zájmová činnost, ale podařilo se i přijmout za členy, nebo čekatele několik mladých do 30 let. Věkové složení aktivních členů MS: ve věku 31-40 let je 8 členů, 41-50 let – 10 členů, 51-60 let – 4 členové, 61 a více – 12 členů. Průměrný věk poklesl z 55 let na necelých 52 let. Po úspěšných dvou volebních obdobích, kdy byl předsedou sdružení pan Lukáš Fojtášek, byl na výroční členské schůzi dne 22. 3. 2014 zvolen nový výbor a revizní komise. Předsedou Mysliveckého sdružení byl zvolen pan Jiří Jurajda. Sídlo sdružení je ve Viganticích, kde má loveckou chatu, dokončenou v r. 1988, a brokovou střelnici na asfaltové holuby. Dříve zde byla provozována i bažantnice. Rok 2014 provázel Myslivecké sdružení úsilím o hledání řešení majetkových vztahů k pozemkům okolo myslivecké chaty s její novou majitelkou pani Herman. Myslivecké sdružení nakonec muselo koupit pozemky, které by byla majitelka ochotna vyměnit za pozemky léta pronajaté a obhospodařované Mysliveckým sdružením.

Výbor Mysliveckého sdružení Rysová Vigantice:             

 • Předseda:  Jiří Jurajda                                   
 • Místopředseda: František Vaněk                           
 • Myslivecký hospodář: Josef Fojtášek                                                     
 • Jednatel: Martin Jurajda
 • Finanční hospodář: Jaroslav Juříček
 • Správce chaty:  Vítězslav Baroš
 • Člen výboru:  Oldřich Válek

Revizní komise:

 • Předseda:  František Majer
 • Člen:  Josef Mikunda, Miroslav Janča

Bivoj z Valašska

Nejdůležitější činností myslivců je řádná péče o zvěř, zejména v zimním období. Vedle výstavby krmných zařízení rovnoměrně rozmístěných po celém revíru je  přikrmování zvěře v zimě. Myslivecké sdružení každý rok nakupuje v průměru 25 q řepy, 30 q ovsa, 20q kukuřice, 60q ječmene, do 10ks balíků senáže, 30 q otrub ročně a kamennou sůl, která musí být zvěři k dispozici po celý rok.  Rovněž léčivo proti parazitům, které se zvěři předkládá jednou ročně. Členové si pak ve vlastní režii zajišťují pro zimní přikrmování seno, kaštany, žaludy, jeřabiny a letninu (sušené letorosty dřevin). Společné brigády jsou organizovány zejména na úpravy myslivecké chaty, sklady krmiva, údržbu střelnice a okolí myslivecké chaty, výstavbu krmných zařízení, loveckých posedů a kazatelen.

Hlavní lovnou zvěří je v současnosti zvěř srnčí, které se ročně uloví okolo 40 kusů. Stavy srnčí zvěře se však vlivem dlouhé zimy v roce 2013, srážkami vozidel na silnici, vysečením srnčat při senoseči i značným tlakem predátorů značně snížily. Proto došlo k výrazné redukci odlovu zejména srn a srnčat v roce 2014. Na druhou stranu se i v naší honitbě stabilizuje zvěř černá. Běžně se počty ročně ulovených divokých prasat pohybovaly od 5 do 10 kusů. V lovecké sezoně 2014 bylo do února odloveno již 22 kusů. Vyjimečným zpestřením je pak ulovení zvěře vysoké. Ze zvěře drobné se zde vyskytuje pouze kachna a zajíc, který se ale kvůli velice nízkým stavům už neloví. Kdysi velice hojný bažant a koroptev se dnes v honitbě již nevyskytují. Ze zvěře škodné je to liška, které je ročně uloveno 30 až 40 kusů, jezevec, kuna a toulaví psi a kočky, kteří poslední dobou dělají velké problémy zejména ve stavech zajíců a srnčat.

 

1981 - hon Kluzov 1989 - hon na bažanty 1988 - střelby 1989 - kontrola u veterináře 1988 - střelby JZD 1989 - hon Kluzov

1989 - před honem 1989 - jelen na Hájence 1990 - hon na bažanty 1990 -hon Planiska 2009 - na Hubertce Na Hubertce

Z tradičních společenských akcí pořádaných Mysliveckým sdružení v létě na místním výletišti se stal "Myslivecký výlet" v neděli pak pokračující poutí ve Viganticích. Občas nepřeje počasí, ale tradičně láká k zábavě dobrá kapela, výborná myslivecká kuchyně a občerstvení. V měsíci lednu je to pak Myslivecký ples, který byl v lednu 2015 již dvacátý. Svoji popularitu si získaly i střelby pro veřejnost pod patronací starosty Vigantic. Střelby spolu s nohejbalovým turnajem o pohár starosty Vigantic pořádá Myslivecké sdružení na myslivecké chatě. Radost z pohárů a sladkých odměn mají nejen děti ve dvou věkových kategoriích, ale soutěživý duch v kategorii dospělých projevují zejména ženy. To vše spolu s pěknými cenami včetně srnce za vítězství v nohejbalu, mysliveckou kuchyní a dobrým občerstvením přispívá k dobré náladě, pohodě a lidé se na tuto akci rádi vrací další rok.

Veškerý zisk z akcí pořádaných myslivci, příspěvků členů a od sponzorů je použit na nákup krmiva, údržbu mysliveckých zařízení (krmelců, posedů), přispíváme na činnost dětí, provoz myslivecké chaty a střelnice. Střelnici využívají i myslivci i z okolních obcí k výcviku ve střelbě. Každoročně před začátkem lovné sezóny pořádá myslivecké sdružení střelby z malorážky na terč a z brokovnice na asfaltové holuby pro vlastní členy. Každý si tak může ověřit své schopnosti a umění zacházet se zbraní před vlastním lovem.

Obce Vigantice a Hutisko-Solanec jsou velmi blízkými sousedy jak katastrálně, tak i co se týká spolupráce myslivců. Obě myslivecká sdružení spojují v práci s dětmi v kroužku Mladých přátel přírody a myslivců s názvem „Poštolka“. Kroužek „Poštolka“ oslavil v letošním roce  42. výročí svého trvání. Tento kroužek pracuje při ZŠ a MŠ Hutisko Solanec pod patronací MS Hutisko-Solanec. Kroužek navštěvují i děti myslivců z MS Rysová-Vigantice. Hlavní náplní kroužku je prohlubování lásky k přírodě a znalosti z myslivecké tématiky. Vrcholem přípravy je účast na významné tradiční soutěži o Zlatou Srnčí Trofej. Poštolky se pravidelně umísťují na předních místech v místním kole o pohár starosty Vigantic i okresním kole. Například Simona Žabková obhájila 2 vítězství v místním i okresním kole v roce 2013 a 20014 a úspěšné byly i ostatní naše děti. Vrcholem je pak účast v celonárodním kole, kde se děti z kroužku Poštolka pravidelně umisťují na předních místech.

V měsíci březnu 2015 bilancuje myslivecké sdružení výsledky práce za uplynulý lovecký rok. Už teď je ale potřeba poděkovat vedení obce a především bývalému starostovi panu Aleši Deptovi za velmi dobrou spolupráci a podporu, kterou se myslivci naopak snažili zužitkovat nejen pro svoji činnost, ale taky na ochranu přírody a pro ostatní obyvatelé v rámci našeho Honebního společenstva. Poděkování za podporu a vstřícnost patří rovněž Družstvu vlastníků a Honebnímu společenství, jmenovitě pak starostovi Honebního společenstva a předsedovi družstva v jedné osobě Josefu Mikundovi. Poděkování patří i všem sponzorům, přátelům myslivosti i rodinným příslušníkům nás myslivců za podporu s přáním, aby myslivcům zachovali svoji přízeň.

Naše motto:

Zvěř musí mít v zimním období v krmelcích dostatek kvalitního sena, v menších dávkách se předkládá i jadrné krmivo smíchané s otrubami. Krmelce je potřeba pravidelně navštěvovat a doplňovat 1 až 2 krát týdně. Dobrá péče o zvěř v tomto období je velmi důležitá, srnám se začíná intenzivně vyvíjet plod, srnci nasazují paroží. Pro zimní přikrmování, se kupuje cca 30q ovsa, 60q ječmene, 30q otrub, 20q kukuřice, 25q cukrové řepy. Samozřejmostí je kvalitní seno, letnina a kamenná sůl. Možná si mnozí z vás řeknou, že tu zvěř přikrmujeme až moc, při takovém množství krmiva. Je potřeba si však uvědomit, že úživnost naší honitby je velmi nízká. Kde jsou ty časy, kdy se prakticky na veškeré zemědělské půdě hospodařiloa zvěř si měla  možnost  vytvořit dostatečné tukové zásoby na zimu z těchto zdrojů. Nyní jsou to převážně ohrazené pastviny a jen dík za několik lánů kukuřice a obilí. V současné době se začíná s přikrmováním již začátkem října. Přikrmování však není jediným prostředkem zvěře k překonání období zimní nouze. V honitbě je zapotřebí mít zároveň dostatečný klid, aby se zvěř zbytečně ve sněhu a mrazu nerušila a následně nevysilovala, což má za následek úbytek tukových zásob. Stejně je tomu i na jaře, kdy zvěř klade mladé a k tomu potřebuje mít taky klid. A ten klid v revíru v současné době při enormním tlaku motorkářů, cyklistů, psíčkařů, koňařů, houbařů a turistů nemá. Často proto dochází k zápalům plic a poté k úhynu zvěře.

Tuto skutečnost si mnozí návštěvníci přírody v zimě i v létě se svými čtyřnohými miláčky ani neuvědomují a nechají je volně pobíhat po lesích. Velkým problémem jsou i pytláci, kteří v noci jezdí vozidly po revíru a střílejí na zvěř. Občas se najdou uhynulé postřelené kusy, které po ráně odběhnou a jsou náhodně nalezeny uhynulé. Jsou však i hospodáři, chovatelé, kteří si chodí pro krmivo a sůl do krmelců. Někteří po taškách, jiní jsou schopni odvézt 200l sud s krmivem. Tam, kde se takto krmivo ztrácí pravidelně, instalují myslivci fotopasti a snad nikomu nestojí za ostudu ukradené krmivo z krmelce pro zvěř. Je však naprostá většina lidí, kteří mají k přírodě a zvěři přirozený, kladný vztah. Sami si budují krmná zařízení a ve spolupráci s myslivci se o zvěř starají. Jako jeden z takových příkladů je pan Karel Fjurášek z Končin.

Nejen s těmito problémy se potýká Česká myslivost v současné době. Mnohde mají myslivecká sdružení problém s pronájmy honiteb. Ty atraktivní jsou vesměs na komerční bázi pronajaty podnikatelům za ceny, které jsou pro obyčejné myslivce neúnosné. Spoustu mysliveckých sdružení od roku 2015 přišlo taky vlivem církevních restitucí o honitby. Nikoho nezajímá kolik roků práce a prostředků je za každým mysliveckým revírem. Ne nadarmo si myslivci vydobyli přezdívku „ozbrojení brigádníci“. Problémy jsou však i v samotné Českomoravské myslivecké jednotě. Dochází k odlivu členů ať už navyšováním členských příspěvků, nebo ceny pojištění. Snahou však je oslabit tuto organizaci přes to, že tradice české myslivosti byly zapsány mezi“kulturní dědictví naší společnosti“. Řada funkcionářů si při svém postavení v ČMMJ vybudovala vlastní podnikání a za vším vidí především vlastní prospěch. I proto došlo k výrazným personálním změnám. Jestli budou ku prospěchu nás všech ukáže čas. Činnost mysliveckých sdružení navíc výrazně zatěžují stále se komplikující normy, předpisy a zákony, často nesmyslně nařizované z EU, do našich podmínek naprosto nevhodné vzhledem k tradicím a organizací české myslivosti.

 Je to i spousta zbytečné administrativy a byrokracie. Od vyplňování desítek hlášení a formulářů, přes složitost udělat mysliveckou akci s mysliveckou kuchyní pro veřejnost, až po změny souvisejícími s novým občanským zákoníkem. Povinnost přejmenovat Myslivecké sdružení na Myslivecké spolky a všechny nutné právní a organizační úkony s tím spojené jsou toho smutným důkazem. O nápadech evropské komisařky soustředit zbraně myslivců někde, odkud by si je mohli vyzvednout, když jdou do revíru ani nemluvě.

 Stejně nesmyslné jsou i postoje a nápady rádoby různých ochránců přírody. Oni mají radost z medvědů, vlků, rysů, bobrů, vypouštějí do Beskyd orly, předmětem jejich zájmů a ochrany jsou dravci, volavky, kormoráni vydry a další druhy dravé zvěře. Nikdo už ale nic nepodniká a nedá ani korunu na to, aby se měli čím živit. Z přírody už zmizely nejen koroptve, bažanti a další druhy. Stavy zajíců jsou zcela zdecimované a někde už se ani nevyskytují. Naproti tomu jsou schopni takových výplodů, jako je vybití kamzíků v Jeseníkách, odlovením a přestěhováním kozy bezoárové z Pálavy a chtějí z naší přírody odstranit nepůvodní zvěř – což je například daněk, jelen sika, bažant tam, kde se ještě vyskytuje a další. O negativních dopadech po několikaletých zkušenostech na Pálavě už nikdo nemluví. Chráněné území zarůstá plevelem a stejný dopad by to mělo i v Jeseníkách. Proto chraňme a pečujme stejně o každý živočišný druh a když nám přinese i užitek v podobě zvěřiny, nebo trofeje, buďme za to vděčni svatému Hubertovi patronovi myslivců a bohyni lovu Dianě! České myslivosti a LOVU ZDAR!                                                          

Jiří Jurajda – předseda, František Vaněk -  místopředseda MS Rysová-Vigantice

Obec

Rychlý kontakt

Obecní úřad Vigantice
Vigantice 203
756 61 Vigantice

Tel.: 571 655 142
obec@vigantice.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1
14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
1
24 25 26 27 28 29 30

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení pálení a počasí Vigantice

hlášení pálení      Počasí u Vranise

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:29
TÝDEN:841
CELKEM:1359270

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Svátek a výročí

Svátek má Květa

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den uprchlíků

Zítra má svátek Alois

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Den květů
 • Evropský den hudby
 • Mezinárodní den trpaslíků