Obec Vigantice
ObecVigantice

Plánované otevření letního koupaliště po rekonstrukci je 1.července 2024.

Výstavba v obci

Budování obce v průběhu let

Průvod k opravené školeStavba obecního koupalištěV roce 1835 byl zbudován hřbitov, který byl v padesátých letech rozšířen, později osvětlen.

Roku 1835 byla v obci zřízena veřejná škola; předtím byla obec přiškolena do Rožnova, ale vyučovalo se soukromě.

Roku 1837 byla v obci vystavena školní budova, která sloužila pro Vigantice a Hážovice.

Roku 1860 byla v obci postavena nákladem 600 zlatých malá kaple, vešlo se do ní zhruba 30 lidí a sloužila především k nedělním bohoslužbám.

Roku 1889 zbudován hřbitov; toho roku přístavbou rozšířena škola na dvojtřídní.

Roku 1908 zřízena v obci poštovní sběrna.

Roku 1911 - 1913 byl vystavěn filiální kostelík ve slohu novogotickém, zasvěcen Události proměnění Páně, vysvěcen 28. června 1914.

Roku 1920 otevřena lidová škola hospodářská pro Vigantice a přiškolené Hážovice.

V roce 1926 byla nákladem 300 000 Kč vystavěna nová školní budova pro pět učíren.

V r. 1927 byla zřízena autobusová doprava z Rožnova na Horní Bečvu, autobus projížděl obcí a zastavoval v ní.

Rok 1928 -obětem první světové války byl v roce 10. výročí ČSR postaven z iniciativy SDH pomník. Provedena byla regulace Hážovky.

V roce 1939 byla rozšířena okresní silnice a do obce byla zavedena elektřina.

V letech 1803, 1901, 1925 a 1947 se přihnaly velké povodně, vždy napáchaly mnoho škod.

Po roce 1945 nastala v obci rozsáhlá výstavba nových rodinných domků, oprava a modernizace stávajících.

V roce 1947 obecní buben byl dán do výslužby, v tomto roce byl zaveden obecní rozhlas, který byl v průběhu let několikrát rekonstruován. Obec má veřejné osvětlení.

V roce 1951 byl Na Dráhách zřízen obecní sad a vysázeno zde bylo 300 jabloní a 150 švestek. V následujícím roce byl sad předán do péče JZD.

Roku 1955 se započalo s výstavbou obecního vodovodu, který byl dokončen v následujícím roce.

V roce 1976 - 78 proběhla velká rekonstrukce školy, včetně přístavby tělocvičny.

Rok 1989 – asfaltování chodníků v obci, byla zahájena výstavba nákupního střediska pro Jednotu (Jednota od smlouvy v roce 1991 odstoupila)

V roce 1991 si kalamitní stav vyžádal nové zastřešení tělocvičny

V roce 1992 se podařilo prodat rozestavěnou prodejnu, byla zahájena stavba čističky odpadních vod (ČOV)

Rok 1994 – rozsáhlá rekonstrukce interiéru kaple, vysvěcen nový oltář, ganerálka varhan.

V roce 1997 byla zdárně dokončena plynofikace celé obce, prostranství kolem kostela bylo vydlážděno zámkovou dlažbou. V tomto roce byl zpracováván Územní plán obce Vigantice.

V roce 1998 - 99 provedeno vydláždění cestiček a hřbitov oplocen s vkusnou podezdívkou.

Rok 1999 – v místní škole i školce byly vybudovány kotelny pro vytápění plynem. Při výkopech firmy Telecom obec formou přípolože provedla položení televizních kabelových rozvodů.

V závěru roku 2000 proběhlo slavnostní spuštění kabelové televize do zkušebního provozu.

V roce 2002 zahájena výstavba inženýrských sítí pro stavební obvod Horní Dráhy I, pro 16 rodinných domů. Proveden nový nátěr fasády kostela, rekonstrukce bazénu místního koupaliště.

V roce 2003 byl spuštěn projekt Čistá Bečva, proběhla rekonstrukce budovy koupaliště včetně nové střechy, vybudování brouzdaliště, areál koupaliště byl nově oplocen.

Rok 2004–rekonstrukce budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice, na výletišti bylo zastřešeno 140 míst.

V roce 2008 byly vybudovány inženýrské sítě ve stavebním obvodu Horní Dráhy II pro 33 rodinných domů. Nástup hospodářské recese utlumil prodej nových stavebních parcel.

V roce 2011 byla postavena dlouho odkládaná nová márnice. Proběhla rekonstrukce střechy na budově bývalé MŠ, nově byla zastřešena i ubytovna TJ. Lesní cesta Sůlovská a cesta ze Súše k Bečvě byly financovány z dotací EU.

V roce 2012 pokračoval ve znamení budování cest. Cesta z Vigantic na Súš a cesta na Posklu byly financovány z prostředků obce. Obecní kanalizace byla rozšířena o lokalitu Vezník. Byly vybudovány další chodníky na hřbitově, část areálu kostela a hřbitova byla oplocena kovaným plotem.

Rok 2013 je ve znamení zpracovávání nového Územního plánu obce Vigantice, který obec pořizuje s finanční podporou KÚ Zlínského kraje. Na koupališti byla vydlážděna nová cesta, proběhla rekonstrukce mostu u Juříčků, byl vybudován bezbariérový vstup do školy. Na konci října byla dokončena investiční akce „Rekonstrukce MK před OÚ Vigantice“ rovněž s finanční podporou KÚ Zlínského kraje.

Rok 2014 pokračuje rekonstrukcí Výletiště, jsou vybudovány nové opěrné zídky, stánky s občerstvením jsou vybaveny gastronádobami pro přípravu jídel. Je postavena nová udírna a gril. Realizuje se investiční akce ,,Okna pro budovu bývalé MŠ"-výměna oken. V březnu je zahájena investiční akce ,,Relaxační zóna-stavební obvod-Horní dráhy II. Na konci července se začíná s pracemi na místním hřbitově: zhotovení chodníků a schodů k urnovým místům. Ve dvoře obecního úřadu byl zhotoven nový dřevěný přístřešek pro techniku. V září začíná realizace investiční akce ,,ZŠ Vigantice-energetické úspory", což znamená výměnu oken a zateplení fasády budovy školy.

Rok 2015 již v lednu začaly práce na akci ,,Revitalizace centra obce Vigantice". Byla vytvořena nová parkovací místa, rekonstrukce kamenných schodů, kostel byl odvodněn, přeložení chodníků, vybudování nového chodníku k bočnímu vchodu, čímž vznikl bezbariérový přístup do kostela, osvětlení budovy kostela, úprava a výsadba zeleně v okolí a v neposlední řadě vybudování nového oplocení kostela i hřbitova. V červenci se začalo opravovat v naší Základní škole, podařilo se nám získat dotaci na ,,Rekonstrukci havarijního stavu tělocvičny" byly vybudovány nové stropní podhledy a osvětlení, tělocvična byla vymalována. v budově školy bylo vyměněno nevyhovující osvětlení, podlahová krytina a obložení kolem radiátorů ve třídách a jídelně. Kuchyň dostala nové, nerezové pracovní stoly, výdejní okýnka a pulty pro podnosové tácy. V jídelně bylo dále vyměněno nevyhovující dřevěné obložení. Sběrná místa na tříděný odpad byla vydlážděna zámkovou dlažbou a ve dvoře za obecním úřadě vznikl nový vydlážděný prostor, který slouží jako dočasné sběrné místo. Na odpočinkových výletních trasách jsou instalovány dřevěné lavičky. V září začala rekonstrukce budovy OÚ ,,Obecní úřad Vigantice-energetické úspory", která spočívala ve výměně oken a vchodových dveří, zateplení pláště budovy a střechy. Poslední akcí je rekonstrukce mostu ev.č. M10, který je dokončen v prosinci.

Rok 2016 je ve znamení půdní rekonstrukce, kde vznikne klubovna hasičů, menší místnost určená pro archiv a sociální zařízení. Vybudování nového sběrného místa nad hřbitovem a rekonstrukce starých sběrných míst tříděného odpadu. Stavební akce ,,Rekonstrukce - zkapacitnění vodovodu Vigantice" a dále ,,Přeložka vodovodního řádu Vigantice" začala v obci Vigantice na začátku roku 2016. Naše obec musela řešit stížnosti občanů na nízký tlak ve vodovodní síti, zákal a občasné výpadky v zásobování pitnou vodou. Životnost stávajícího a kapacitně nevyhovující potrubí bylo nutno řešit. Investorem této stavby jsou Vodovody a Kanalizace Vsetín, a. s. a práce provádí společnost Rovina a. s. Hulín. Práce potrvají  se zimní přestávkou do roku 2017. Na místním koupališti došlo k rekonstrukci dámského sociálního zařízení a nezbytným nátěrům plotu kolem bazénu. V letních měsících byly nově vybudovány prodejní pulty v budovách na Výletišti. Šatna Základní školy byla vybavena novými barevnými skříňkami pro žáky a v jídelně školy byly zakoupeny nové stoly a židle. Na konci roku začaly práce na rozšíření místní knihovny. Stěhování a přípravné práce spodního patra, rozšíření zázemí pro knihovnu. Současně se pracuje na úpravě schodiště do podkroví OÚ Vigantice.

Rok 2017 pokračují stavební práce na ,,Rekonstrukci - zkapacitnění vodovodu Vigantice" a dále ,,Přeložka vodovodního řádu Vigantice" tato náročná akce bude ukončena na konci roku 2017. Na jaře proběhla Revitalizace a výsadba doprovodné zeleně kolem komunikace vedoucí na Suš. Po pravé straně byla vysázena lipová alej. Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Vigantice.V podkroví je vybudována nová klubovna pro SDH se zázemím a sociálním zařízením. Dále byl vybudován nový archív pro Obecní úřad, který vznikl v podkroví budovy. V dubnu je otevřena nově zrekonstruována místní knihovna Vigantice. Rekonstrukce mostu ev. č. M6 přes Hážovický potok  směr k Myslivecké chatě byl ukončen v srpnu, rekonstrukci prováděla firma Repont Valašské Meziříčí. V areálu koupaliště bylo vybudováno hřiště na beach volejbal. Rozšíření a napojení na kanalizaci v části obce Na dolině u Kubíčků a Maléřů. Sana ční práce na objektu kostela Proměnění Páně Vigantice probíhala od října do konce roku. V kostele jsou prováděny sanační práce, následně výmalba a výměna koberců. V prosinci vítr poškodil střechu na budově ZŠ a MŠ, která musela být nově opravena včetně komínů a svodů.

Rok 2018 začíná rekonstrukcí v budově OÚ, stavební úpravy proběhly v kancelářích, zasedací místnosti a na chodbách úřadu. Pokračovalo se v rekonstrukci garáží SDH, kde byla provedena nové elektroinstalace, nová podlaha, obklady stěn a zakoupeny nové skříňky, pracovní stůl a regály pro hasiče. Vybudovaný nový Sběrný dvůr v areálu ZOD Rožnovsko, který byl oficiálně otevřen 26. září. Před sběrným dvorem bylo vybudováno parkoviště, které bylo rozšířeno až k bytovým domům. V lokalitě stavebního obvodu se podařilo vybudovat dětské hřiště s herními prvky pro děti. Na turistických trasách byla umístěny dřevěná posezení. Rekonstrukce obkladů a nové dveře v tělocvičně. Rekonstrukce mostu ev. č. M4 u Hlasů. V kostele Proměnění Páně byly vyrobeny druhé vstupní dveře - lítačky, které budou opatřeny mříží, aby byl kostel volně otevřen pro návštěvníky, nové kované zábradlí je také při vchodu do zakristie. Kostel bude opatřen novým zvonem ,,Svatý František". Víceúčelové hřiště ZŠ  a MŠ Vigantice. Rekonstrukce fotbalového areálu - výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Rekonstrukce chodníků v obci, autobusových zastávek + vybudování nové zastávky na ,,Horním konci" a nového chodníku před budovou OÚ. Rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice a oprava silnice III/4867, prújezdní úsek Vigantice. Tato rozsáhlá stavební akce bude dokončena v roce 2019. Proběhla úprava břehů Hážovky, kterou provádí povodí Moravy.

Rok 2019 pokračují tři velké stavební akce: 1. Silnice III/4867 průjezdní úsek Vigantice, 2. Vigantice- bezbariérové úpravy chodníků a zastávek podél silnice III/4786, 3. Veřejné osvětlení podél komunikace III/4786. Akce probíhaly koordinovaně ve spolupráci Obce Vigantice a ŘSZK. Byla provedena rekonstrukce silnice v délce 2 305m, sjednocení šířky vozovky na 6,5m, nový asfaltový povrch, žulové dvojřádky na krajnici. Dále bezbariérovéúpravy chodníků s min. šířkou 1,5m v délce 2 219m, úprava zastávkových pruhů linkové osobní dopravy podél silnice, stavební úpravy připojení stávajících sjezdů, úprava zastávek linkové dopravy, nové veřejné osvětlení podél silnice. V průběhu akce se ukázala nutnost rekonstrukce dvou propustků v obci - před Vezníkem a u pekárny Frydrych a také rekonstrukce ploch u obchodů Vezník a pekárna Frydrych. Tato rozsáhlá akce byla zdárně ukončena usazením nových přístřešků na zastávkách v prosinci 2019. Také byla dokončena rekonstrukce hřiště TJ Vigantice s umělým povrchem. V místní tělocvičně proběhla rekonstrukce šaten, chodby a schodiště.

Rok 2020 v areálu FK Vigantice se buduje Víceúčelové hřiště s tenisovým kurtem, stavba bude dokončena do konce roku. Taktéž probíhá rekonstrukce školní zahrady. Jedná se o rekonstrukci jedné vnitřní učebny, výstavbu environmentální zahrady, zastřešené venkovní učebny a úpravy okolních prostor zahrady. V budově bývalé MŠ - obecní budova č.p.196 dojde k výstavbě 3 bytů v podkrovních prostorách a výstavbě jednoho bytu v přízemí budovy. 

Rok 2021 byla zahájena výstavba kanalizace v ulici naproti OÚ do místní části ,,Kalvária". Nad Víceúčelovým hřištěm s tenisovým kurtem bylo postaveno Workoutové hřiště. Parkovací stání kolem budovy OÚ Vigantice, kde vznikne 20 parkovacích míst, nové chodníky a asfaltový povrch. V červnu proběhla kolaudace 4 obecních bytů o výměře cca 70 mv budově č.p. 196.  V této budově proběhla rekonstrukce spolkového zařízení - Vigantice 196. Byla vybudována kulturní společenská místnost, vybavená kuchyňkou, sociálním zařízením, šatnou a dvěma klubovnami.V areálu kolem kostela byly vysazeny 4 třešně ptačí. Při vstupu na hřbitov nahradí pokácené smrky habr obecný - 4 ks a v okolí pomníku jsou opět vysazeny lípy. Vedle chodníku před ZOD je zasazeno 12 ks habrů obecných. Nová alej vznikla podél chodníku od hřiště na ,,Posklu" , kterou zdobí jeřáb ptačí a 20 ovocných stromů.V září začaly přípravné práce na rekonstrukci mostu ev. č. M3 - k Barošům č.p.18.

Rok 2022 rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ, včetně okapů a svodů. Rekonstrukce a výměna okapů a svodů na kostele Proměnění Páně. Dokončení rekonstrukce mostu M3, opravy na místních komunikacích, ulice směr Kalvária a k opravenému mostu M3, také oprava komunikace vedle víceúčelového hřiště s umělým povrchem.

Obec

Rychlý kontakt

Obecní úřad Vigantice
Vigantice 203
756 61 Vigantice

Tel.: 571 655 142
obec@vigantice.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1
14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
1
24 25 26 27 28 29 30

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Hlášení pálení a počasí Vigantice

hlášení pálení      Počasí u Vranise

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:18
TÝDEN:1236
CELKEM:1359665

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Svátek a výročí

Svátek má Alois

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den květů
  • Evropský den hudby
  • Mezinárodní den trpaslíků

Zítra má svátek Pavla