#
#
#
#

Navigace

Obsah

Sběrný dvůr Vigantice

Nový Sběrný dvůr ve Viganticích

Informace pro občany


Sběrný dvůr Vigantice Slavnostní otevřeníSběrný dvůr

V době státních svátků je Sběrný dvůr Vigantice uzavřen.

Provozní doba v době od 1.dubna do 31. října - letní provoz:

pondělí     9:00 - 12:00     13:00 -17:00

středa       9:00 - 12:00     13:00 - 17:00

sobota      8:00 - 11:00

Sběrný dvůr Vigantice

Provozní doba v době od 1.listopadu do 31. března - zimní provoz:

středa       9:00 - 12:00     13:00 - 15:00

sobota      9:00 - 11:00

Nakládání s odpady

Na této stránce informujeme občany o systému odpadového hospodářství v obci Vigantice.

Provoz systému odpadového hospodářství řídí v obci Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2015.

Svoz komunálního odpadu probíhá v obci 1 x 14 dní a to v pátek od 7:00 hodin.

Přehled svozu komunálního odpadu v roce 2019

11.1.

25.1.

8.2.

22.2.

8.3.

22.3.

5.4.

19.4.

3.5.

17.5.

31.5.

14.6.

28.6.

12.7.

26.7.

9.8.

23.8.

6.9.

20.9.

4.10.

18.10.

1.11.

15.11.

29.11.

13.12.

27.12.

 

Svoz tříděného odpadu probíhá v obci každý měsíc a to ve čtvrtek od 8:00 hodin

Svoz provádí pracovník obce, občané připraví pytle s tříděným odpadem u svých domů.                          
Pytlový sběr plastů, nápojových kartonů, papíru.
Zaměstnanec obce vyveze i kovy, plechovky a staré elektrozařízení.
Ve schránce opětovně ponechá prázdné pytle, podle druhu odpadů, který bude připraven k odvozu.

Přehled svozu tříděného odpadu v roce 2019

17.1. 14.2. 21.3. 18.4. 16.5. 20.6.
18.7. 22.8. 19.9. 17.10. 14.11. 12.12.

Občané, kteří mají doma tříděný odpad a chtějí jej vyvézt mimo termín pravidelných svozů,mohou je po telefonické domluvě (OÚ 571 655 142) dovézt do dvora u obecního úřadu Vigantice.

 

Ocenění obce Vigantice

Soutěž o keramickou popelnici pro města a obce Zlínského kraje v třídění odpadů 2017

V pondělí 18. 9. 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „O keramickou popelnici“, kterou letos již pojedenácté uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Sledováno přitom bylo množství vytříděného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů v loňském roce. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve Starém Městě.

 Na tomto ceremoniálu byli oceněni také zástupci měst a obcí, které jsou nejlepší v třídění a sběru vysloužilých elektrozařízení. Kolektivní systém ELEKTROWIN je ocenil za množství sběru elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele. Ocenění od společnosti ASEKOL pro změnu získaly obce, jejichž obyvatelé od října 2016 do konce do srpna 2017 nasbírali v přepočtu na osobu největší množství drobného vysloužilého elektra, a to ve sběrných dvorech a stacionárních červených kontejnerech. Celkovým vítězem se staly Vigantice, kde každý občan vytřídil průměrně 1,51 kg drobného elektra. V kategorii menších obcí obsadil první místo Bratřejov (1,37 kg na 1 obyvatele). V kategorii měst uspěla Bystřice pod Hostýnem (1,37 kg na 1 obyvatele). Šek na 20 000,- Kč a Certifikát obci Vigantice za celkové a hlavní vítězství od společnosti ASEKOL slavnostně převzal starosta obce Zdenek Porubský.

„Dlouhodobě a systematicky podporujeme třídění odpadů. Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za uplynulý rok 21,1 kg vytříděného papíru, 11,4 kg plastů, 11,2 kg skla a 0,3 kg nápojových kartonů. Celkově se jedná o 44 kg v přepočtu na jednoho obyvatele kraje, což je nárůst o 3 kg oproti roku 2015,“ uvedla Margita Balaštíková, krajská radní zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství, která se slavnostního ceremoniálu také zúčastnila.

Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 14 tisíc barevných kontejnerů, což je dvojnásobně více než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je přitom zapojeno všech 307 obcí v kraji. Postupně se snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům, jedno stanoviště nádob na separovaný sběr dnes připadá v průměru na 150 obyvatel.

Součástí soutěže O keramickou popelnici je zároveň vyhlášení výsledků dalšího ročníku ve zpětném odběru vyřazených elektrozařízení. Nejúspěšnější obce ve sběru vyřazeného drobného elektrozařízení ocení Zlínský kraj ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL . Tato kategorie je zvláště důležitá vzhledem k tomu, že si stále ještě mnozí občané neuvědomují, že ani drobné spotřebiče nemají ve směsném komunálním odpadu co pohledávat a že jsou cenným zdrojem surovin. O to více je třeba ocenit práci těch, kteří motivují své občany k odkládání vyřazených elektrozařízení do nádob a na místa k tomu určená. Vítězové v této kategorii obdrží finanční odměny, certifikáty a stylové keramické „elektropopelnice“.

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do třídění odpadů a doufejme, že i v dalších letech se nám společně podaří obhájit toto vítězství a ještě více odpadů vytřídíme.

Obec Vigantice

 

ASEKOLasekol

 Naše obec recyklací elektrospořebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. V roce 2016 občané odevzdali k recyklaci 33 televizí, 4 monitorů a 1 773,83 drobného elektra. Získala Certifikát k ,, Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2016". Věříme, že zaslané výsledky potěší a budou také motivací pro zodpovědný přístup občanů ke třídění elektroodpadu v budoucnu.

 

 ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Firma ASEKOL a.s. vyhlásila v roce 2016 tematické zadání zaměřené na tvorbu nových nebo zvýšení počtu stávajících míst zpětného odběru Elektrozařízení, dále na rekonstrukci či zlepšení vybavení sběrných míst v obcích. Obec Vigantice podala přihlášku do Grantového řízení v rámci tematického zadání pro rok 2016 pro projekt s názvem ,,Vigantice – zkvalitnění míst zpětného odběru.“ Rada fondu ASEKOL rozhodla o přidělení finanční podpory (daru) z Fondu pro Projekt, a  to ve výši 5 520,- Kč. Tato částka byla použita na rekonstrukci a zpevnění plochy sběrného místa v místní části ,,u Dorotíků“ a dále sběrného místa ,,u restaurace Tatra“ v obci Vigantice.

Sběrné místo u Restaurace TATRASběrné místo u Restaurace TATRAsběrné místo u DorotíkůSběrné místo u Dorotíků

EKO-KOM

Množství odpadu za rok 2016  naše obec vytřídila a předala k využití celkem 79,914 tun tříděného odpadu a obdržela tak od firmy EKO-KOM, a.s. odměnu ve výši  116 829,00 Kč.
Z toho vyplývá, že čím více vytřídíte, tím větší částka z prostředků firmy EKO-KOM se vrátí zpět do rozpočtu obce, což je jedna z hlavních cest, jak do budoucna snížit poplatky za odpady. Záleží však na odpovědném přístupu nás všech.

Odměna  Osvědčení

 

Množství odpadu za rok 2015  naše obec vytřídila a předala k využití celkem 36,092 tun tříděného odpadu a obdržela tak od firmy EKO-KOM, a.s. odměnu ve výši  67 174,50 Kč.
Z toho vyplývá, že čím více vytřídíte, tím větší částka z prostředků firmy EKO-KOM se vrátí zpět do rozpočtu obce, což je jedna z hlavních cest, jak do budoucna snížit poplatky za odpady. Záleží však na odpovědném přístupu nás všech.

úspora emisí

 

 

PROJEKT

,,Nakládání s odpady v obci od 1.1.2016 s důrazem na zvýšení prvku třídění"

      Celé znění projektu najdete zde.